Loading images...
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun
 • Modern Magic Fakir Show - Petr Braun

Modern Magic Fakir Show - Petr Braun » Kontakt

 

Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro objednání živého uměleckého výkonu, dále uváděného jen jako „umělecký program“, na internetových stránkách www.modern-magic.cz, jejich provozovatelem je:
MODERN MAGIC FAKIR SHOW
Agenturní činnost v oblasti kultury a umění
Petr BRAUN
Ke Studánce 1246/4
370 08 České Budějovice

IČO: 76135578/DIČ: CZ 6604220942
Bank.spojení:100605496/0300

MOBIL : +420 603 466427
e-mail: modern-magic@seznam.cz


dále uváděného jen jako „LV“
Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti LV a osoby, která si objednává umělecký program na stránkách www.modern-magic.cz, dále uváděné jen jako „objednavatel“. Objednavatel zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními § 724 a násl. občanského zákoníku v platném znění. Stane-li se některé ustanovení budoucí smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení budoucí smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
Objednavatel objednává umělecký program popsaný v objednávce. Proces objednávky je ukončen vystavením, vyplněním a potvrzením formuláře ze strany objednavatele. Potvrzením objednávky objednavatel prohlašuje, že závazně u LV objednává v objednávce uvedený umělecký program, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné. Dále objednavatel prohlašuje, že veškeré vyplněné údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, že tyto údaje před potvrzením pečlivě zkontroloval a ručí za jejich pravost.
Objednávka objednavatele se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření smlouvy o divadelním představení, dále uváděno jen jako „smlouvy“, uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 občanský zákoník a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění, ohledně uměleckého programu uvedeného v objednávce. Smlouva ohledně uměleckého programu uvedeného v objednávce je mezi objednavatelem a LV uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany LV objednavateli. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Objednavatel prohlašuje, že potvrzením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této smlouvy.
Smlouvou se LV zavazuje uskutečnit umělecký program uvedený v objednávce, a objednavatel se zavazuje zaplatit za tento umělecký program LV cenu uvedenou v objednávce.
III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smlouvou se objednavatel zavazuje zaplatit za umělecký program LV cenu uvedenou v objednávce, přičemž má na výběr ze dvou způsobů úhrady uvedených v následujících bodech III.2 a III.3. Při vyplňování objednávky objednavatel uvede způsob úhrady, který si zvolil.
Platba v hotovosti- platba bude provedena v hotovosti po skončení uměleckého programu oproti daňovému dokladu (faktuře) vystaveného LV.
Převodem na bankovní účet LV- platba bude provedena po skončení uměleckého programu převodem na bankovní účet LV na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného LV, se splatností 14 dnů od jeho vystavení. V případě prodlení se zaplacením ceny uvedené v objednávce se objednavatel zavazuje zaplatit LV úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.
IV. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
Objednavatel je výlučně zodpovědný za pojištění konané akce, na které bude uskutečněn objednávaný umělecký program. LV není povinen uzavřít jakoukoli pojistnou smlouvu vztahující se na akci, na níž bude uskutečněn objednávaný program.
LV v žádném případě nezodpovídá za chování a následky chování účastníků akce, na které bude uskutečněn objednávaný umělecký program.
Bude-li účastníkům akce, na které bude uskutečněn objednávaný umělecký program méně jak 18 let, zodpovídají za jejich chování a následky jejich chování rodiče, popřípadě objednavatel, je-li k tomu od rodičů pověřen. LV ani umělci vykonávající objednávaný umělecký program nepřebírají od rodičů ani objednavatele žádnou zodpovědnost za účastníky akce, na které bude uskutečněn objednávaný umělecký program.
LV se zavazuje, že všichni umělci vykonávající objednávaný umělecký program vynaloží veškeré úsilí na to, aby objednávaný umělecký program proběhl bezpečně a neohrozil na zdraví ani majetku žádného z účastníků akce.
V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy je možné dohodou obou smluvních stran, nebo způsobem popsaným v následujících bodech IV. 2. až IV.6.
Jak LV, tak objednavatel může od smlouvy odstoupit z důvodu nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vůli smluvních stran (jako je např. vážná nemoc bránící výkonu umělecké činnosti podle této smlouvy, úmrtí umělce nebo člena rodiny, havárie, přírodní katastrofa, či úřední zákaz). Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a na smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy, řádně odůvodněné a doložené, je nutno oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.
Objednavatel může od smlouvy odstoupit 10 a více dnů před konáním akce, na které má být proveden umělecký program uvedený v objednávce. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno zasláním emailu z emailové adresy objednavatele, a musí obsahovat předmět „Odstoupení od smlouvy“. Tento email musí být odeslán na emailovou adresu LV. LV musí bez odkladu potvrdit přijetí tohoto emailu, přičemž rozhodující datum je datum odeslání odstupujícího emailu objednavatele. V takovém případě se objednavatel zavazuje zaplatit LV veškeré prokázané vynaložené náklady, které budou doloženy příslušnými účetními doklady.
LV může od smlouvy odstoupit 10 a více dnů před konáním akce, na které má být proveden umělecký program uvedený v objednávce. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno zasláním emailu z emailové adresy LV, a musí obsahovat předmět „Odstoupení od smlouvy“. Tento email musí být odeslán na emailovou adresu objednavatele. Objednavatel musí bez odkladu potvrdit přijetí tohoto emailu, přičemž rozhodující datum je datum odeslání odstupujícího emailu LV. V takovém případě se LV zavazuje zaplatit objednavateli veškeré prokázané vynaložené náklady, které budou doloženy příslušnými účetními doklady.
Objednavatel může od smlouvy odstoupit také 9 a méně dnů před konáním akce, na které má být proveden umělecký program uvedený v objednávce. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno zasláním emailu z emailové adresy objednavatele, a musí obsahovat předmět „Odstoupení od smlouvy“. Tento email musí být odeslán na emailovou adresu LV. LV musí bez odkladu potvrdit přijetí tohoto emailu, přičemž rozhodující datum je datum odeslání odstupujícího emailu objednavatele. V takovém případě se objednavatel zavazuje zaplatit LV veškeré prokázané vynaložené náklady, které budou doloženy příslušnými účetními doklady + 50% z ceny uvedené v objednávce, jako náhradu za způsobené ztráty a ušlý zisk.
LV může od smlouvy odstoupit také 9 a méně dnů před konáním akce, na které má být proveden umělecký program uvedený v objednávce. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno zasláním emailu z emailové adresy LV, a musí obsahovat předmět „Odstoupení od smlouvy“. Tento email musí být odeslán na emailovou adresu objednavatele. Objednavatel musí bez odkladu potvrdit přijetí tohoto emailu, přičemž rozhodující datum je datum odeslání odstupujícího emailu LV. V takovém případě se LV zavazuje zaplatit objednavateli veškeré prokázané vynaložené náklady, které budou doloženy příslušnými účetními doklady + 50% z ceny uvedené v objednávce, jako náhradu za způsobené ztráty a ušlý zisk.


" CENÍK JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ ČI POŘADŮ SESTAVENÝCH NA KLÍČ DLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKY POŠLEME E-MAIL "

 

...zpět